Vuokrausehdot

Matkailuauton vuokrausehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, PolarRent, TampeRent Oy, Y-tunnus: 2563235-4 (jäljempänä vuokraamo) ja
vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä. Nämä vuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi 01.07.2019 alkaen.
Sopimusehtojen virallinen kieli on suomi.

1. Auton vuokraussopimuksen syntyminen

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina ”vuokraamon” sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai
sen juridisen henkilön (jäljempänä ”asiakas”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa,
välillä.
Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.
Vuokrasopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että asiakas on antanut luvan luottotietojen tarkistukseen. Vuokraamo varaa
oikeuden harkintansa mukaan perua varauksen mikäli asiakkaan luottotiedoissa on puutteita.

2. Auton luovutus asiakkaan käyttöön

Vuokraamon on luovutettava auto asiakkaalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Auton
luovutus tapahtuu vuokrasopimukseen merkattuna ajankohtana. Lisäksi vuokraamon tulee antaa asiakkaan erillisestä
pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.
Vuokrattava auto on tarkistettu vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen asiakkaalle luovuttamista. Kuitenkin
myös asiakas on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai
puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle ja nämä tulee kirjata
vuokrasopimukseen.

3. Auton käyttö vuokrauksen aikana

Asiakas on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan, sekä noudattamaan ajaessaan
erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Auton
käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, sekä jäällä ajamiseen on
kielletty.
Asiakkaan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden
nestemäärien riittävästä täytöstä.
Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen
on erikseen merkitty lupa siihen. Asiakas on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän
tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole vuokraamon kanssa erikseen sovittu.
Tupakointi autossa on kielletty, sekä kotieläinten kuljetus autossa on ilman erillistä sopimusta kielletty.
Asiakas vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti-, pysäköintivirhe- ja
ylikuormamaksuista, sekä rikesakoista, ylinopeudesta ja muista liikennerikoksista tai rikkomuksista aiheutuneista sakoista,
tietullimaksuista sekä ruuhkamaksuista. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan asiakas oikeuttaa vuokraamoa antamaan
viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.
Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Asiakas maksaa käyttämänsä
polttoaineen.

4. Asiakkaan vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana, omavastuut

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset,
sekä maksamaan auton korjauksen ajalta, enintään kuitenkin 30vrk:n ajalta, seisonta-ajan korvauksena 100€/alkava
vuorokausi.
Asiakkaan vastuu on kuitenkin rajattu 1500€:n (lisävakuutuksella 300€:n) suuruiseen perusomavastuuosuuteen.
Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen.
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat
syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai
vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen sekä muut virheelliset nestetäytöt,
lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen huonokuntoisilla teillä tai -alueilla, tai auton muu huolimaton tai
virheellinen käyttö. Asiakkaan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai
välillisesti johtuneet asiakkaan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.
Mikäli asiakas ilmoittaa auton varastetuksi, tulee hänen palauttaa auton avaimet vuokraamolle, muutoin asiakas on vastuussa
ajoneuvon täydestä arvosta.
Asiakas vapautuu korvausvastuustaan vuokranantajalle myös omavastuun osalta, mikäli vuokraamo saa vahingosta täyden
korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. Menettelyt autoa kohdanneessa vahinko- tai rikkoutumistapauksessa

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta.
Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava välittömästi myös
poliisille. Vahinkotilanteessa asiakkaan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle. Asiakas vastaa edellä
todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.
Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu asiakkaan käyttövirheestä ja/tai
huolimattomuudesta. Edellyttäen, että virhe tai vika on vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä,
asiakas voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja
suoritetusta maksusta on toimitettava tosite vuokraamolle.

6. Auton varaaminen ja vuokran maksu

Varauksentekohetkestä asiakkaalla on 1 vrk aikaa suorittaa varauksen takuu-/varausmaksu 300,00 euroa. Maksu tulee suorittaa
vuokraamon ilmoittamalle pankkitilille. Maksusta on lähetettävä kuitti vuokraamolle. Mikäli takuu-/varausmaksua ei makseta
sovitun ajan puitteissa, sopimus ei ole enää vuokraamoa sitova. Takuu-/varausmaksu palautetaan asiakkaalle vuokrauksen
jälkeen täysimääräisenä mikäli vuokraus on sujunut puutteitta. Vuokraamo varaa oikeuden pidättää takuu-/varausmaksusta se
määrä mikä asikkaan vastuiden osalta on jäänyt vuokra-aikana hoitamatta.
Jo vuokrasopimusta tehdessään asiakas hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman että hän
allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.
Vuokrahinnan asiakas maksaa auton noutohetkellä, pankki-/luottokortilla vuokraamon osoittamaan korttimaksupäätteeseen.
Erityisesti todetaan, että vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa
yksilöidyltä asiakkaalta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia mm. seuraavista asioista: sopimuksen mukainen
perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja
noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan
maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.
Mikäli sopimukseen asiakkaaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun asiakkaan puolesta
sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta, sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista
lisämaksuista henkilökohtaisesti

7. Vuokraamon vastuu autossa olevasta virheestä ja viivästyksestä

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta asiakas ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa,
asiakas voi vaatia vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli vuokraamo ei kykene
luovuttamaan vuokra-autoa asiakkaan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, on asiakkaalla oikeus saada korvaus
viivästyksestä hänelle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista. Vuokraamon korvausvastuu on rajattu kuitenkin
enimmillään asiakkaan maksamaan vuokrahintaan.

8. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Asiakkaan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Auton palautus tulee
tapahtua vuokrasopimukseen merkatun ajankohdan mukaisesti. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto
avaimineen on palautettu vuokraamon hallintaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu, eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti
sovittu, vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Viivästyneestä palautuksesta perimme asiakkaan palautusviiveen ajalta
palveluhinnaston mukaisen maksun.
Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla, sisältä siivottuna sekä WC- ja harmaavesisäiliö
tyhjennettyinä.
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton sisätilojen siivous- ja puhdistuskustannukset. Työajalta veloitamme
palveluhinnaston mukaisen maksun. Lisäksi WC:n tyhjennyksestä ja harmaavesisäiliön tyhjennyksestä veloitamme
palveluhinnaston mukaisen maksun.
Mikäli asiakas palauttaa auton vajaalla tankilla, veloitamme vuokrasopimuksen mukaisen tankkausmaksun.
Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. Auton palauttaminen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä

Auton palauttaminen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta hyvitykseen.
Mikäli auton poikkeuksellisesta palautusajasta ei ole sovittu ennen vuokrauksen alkua, niin vuokraamolla on oikeus veloittaa
auton vastaanotosta palveluhinnaston mukaisen maksun.

10. Sopimuksen sitovuus ja -purkaminen

Varaus on molemminpuolisesti sitova, kun asiakas on suorittanut sovitun varausmaksun.
Asiakkaan suorittaman sitovan varauksen irtisanomistapauksessa erääntyvät seuraavat peruutusmaksut: Mikäli varaus
perutaan asiakkaan toimesta vähintään 30vrk ennen vuokran alkua, varauksen voi purkaa ilman kuluja. Mikäli varaus perutaan
asiakkaan toimesta myöhemmin kuin 30vrk ennen vuokran alkua, veloitetaan kuluina 300,00 euroa.
Asiakkaan vahvistamaa varausta voidaan muuttaa viimeistään 60vrk ennen sovitun vuokrauksen alkua, mikäli vuokraamolla on
toisaalla vapaata kapasiteettia ja haluttu vaihtoehtoinen varaus vastaa laajuudeltaan ensimmäistä varausta. Varauksen
muutokset ovat mahdollisia vain saman vuoden aikana. Myöhemmin tapahtuvat varauksen muutokset eivät ole mahdollisia.
Varauksen muutoksen kuluista peritään maksu palveluhinnaston mukaisesti. Laillisia vaatimuksia varauksen vaihdolle tai
päivämäärien muutoksille ei ole.
Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai asiakas on
antanut virheellisiä tietoja. Asiakas on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun
palautuspaikkaan.
Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee vuokraamon vastuulla oleva auton
käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

11. Muut ehdot

Asiakas hyväksyy, etta ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa GPS-paikantimella. Vuokraamo ei kuitenkaan käytä auton
sijaintitietoja muuta kuin tilanteessa, jossa on syytä epäillä näiden vuokrausehtojen rikkomista tai viranomaisten pyynnöstä.

12. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet

Sopimusta koskevat erimielisyydet tulee ratkaista ensisijaisesti neuvottelemalla.
Mikäli sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei näin saada ratkaistuksi, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan
(www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessa
maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Riidat vuokraamon ja asiakkaan välilla pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Toissijainen tapa riitojen ratkaisuun
on kuluttajariitalautakunnan suositus. Viime kädessä riidat ratkaistaan tuomioistuimessa, jolloin kanne tulee nostaa vuokraamon
kotipaikan käräjäoikeudessa Tampereella.